Hari Jantung Sedunia

Hari Jantung Sedunia Hari Jantung Sedunia di peri ngati se tiap tahun nya pada 29 Sep tem ber de ngan tuju an un tuk me ning kat kan per hati an masya ra kat ter ha dap pe nyakit kardiovasular ser ta bagai mana pen cegah an dan dam pak nya se cara global. Penyakit […]