Tahun Baru Hijriah

Tahun Baru Hijriah Tahun Baru Hijriah atau Tahun Baru Islam me rupa kan sua tu hari yang pen ting bagi um at Islam.  juga  me nanda i peris tiwa pent ing ya ng ter jadi dal am seja rah Islam. yai tu mem peri ngati peng hij rah an Na bi Muhammad saw. dari Kota Mak kah ke […]