Hari Perdamaian Dunia 

Hari Perdamaian Dunia 

Hari Perdamaian Dunia

atau World Peace Day

dipe ring ati se tiap ta hun

pada tang gal 21

Sep tem ber dan ta hun

2020 ber tepa tan

de ngan hari ini, Sen in.

Per seri ka tan Ban gsa-

Bangsa (PBB) me nyata

kan

ini se ba gai hari yang

di khu sus kan un tuk

mem per kuat cita-cita

per da mai an, me lalui

pe nga ma tan 24 jam

tan pa ke keras an

dan gen ca tan

sen jata.

Lam an International 

Day of Peace menye butkan,

Per seri ka tan Bang sa-Bang sa

(PBB) te lah men dekla rasi kan

hari ini se ba gai ha ri yang

di khu sus kan un tuk

mem peri ngati dan

mem per kuat cita-cita

du nia per damai an

baik di da lam mau pun

di an tara se mua bang sa

-bangsa.

Unt uk me lan jut kan

misi Hari Per dama ian

ter sebut, PBB mem per ba nyak

teks nya de ngan reso lusi

asli pa da ta hun 2001,

kemu dian mene tap kan

tang gal 21 Sep tem ber

se ba gai ha ri pering atan

nya.

Hari Per dama ian

ditu ju kan un tuk meng ingat kan

se mua orang ber komit men

pada Per dama ian di atas

se mua per beda an dan

un tuk ber kon tri busi

da lam mem ba ngun

Bu daya Per dama ian.

 

 

 

Leave a Reply