keutamaan bulan muharram

keutamaan bulan muharram

keutamaan bulan muharram adalah bulan suci dan mulia di sisi Allah.

Se lain de ngan puasa asyura di bulan muharram ter da pat

  pe risti wa lain yang ber se ja rah bagi umat is lam.

Bulan Muharram (المحرم) ber asal dari ka ta haram (حرم) yang ar ti nya

suci atau ter la rang.

Di nama kan Muharram, ka rena se jak za man dulu, pada bu lan ini

di la rang ber perang dan mem bu nuh.

La rang an itu te rus ber laku hing ga masa Islam.

Bah kan bu lan Muharram ter ma suk salah satu bulan haram.

Se jak za man da hulu bang sa arab belum memiliki

per hitu ngan ang ka.

Me reka ha nya me namai tahun dengan su atu peris tiwa

atau ke jadi an be sar.

Pada ta hun ke tiga masa peme rintah an Umar bin Khattab

radhiyallahu ‘anhu, datang satu ma salah yang dia lami

oleh pe jabat peme rintah.

ke tiada an angka tahun mem buat bebe rapa 

peja bat peme rintah kesu litan.

Atas saran dari beb rapa peja bat peme rintah maka khalifah 

Umar bin Khatab mener bitkan kalen der Islam.

Setelah bermusyawarah dengan para sahabat terkemuka

Kha lifah Umar me mutus kan bahwa awal kalen der Islam

di mulai dari ta hun hijrah nya Rasulullah.

Oleh ka rena itu kalen der Islam di ke nal dengan nama

kale nder hijriyah.

Peris tiwa pen ting pada bu lan muaharram se be lum masa 

Rasulullah ada lah se bagai beri kut

1. Nabi Adam ber tau bat ke pada Allah dan Allah

me neri ma tau bat nya.

2. Ka pal nabi Nuh ber labuh di bu kit Zuhdi se telah

ban jir besar.

 

 

Leave a Reply