Puasa Tasua

Puasa Tasua

Puasa Tasua me rupa kan sa lah satu pu asa sunah di bulan Muharam.

Ke utama an menjalankan puasa Tasua dan puasa Asyura ada lah

me nebus dosa pada se ta hun se be lum nya.

Ada pun pen dapat lain me yakini iba dah ini  da pat

di ja lan kan de ngan cara me ngi ringi  Asyura se hari se be lum

dan se hari se su dah. Ini ber arti me nunai kan pu asa 9, 10, dan 11 Muharam.

Bulan Muharam ada lah sa lah sa tu dari em pat bu lan

yang mu lia di mata Allah.

Ke utama an bulan Muharam te lah di te gas kan sen diri oleh Allah SWT

me lalui fir man nya yang ter tua ng da lam Al quran Surat At Taubah ayat 36.

Em pat bu lan ha ram yang di mak sud da lam ayat ini ada lah

Zul kaidah, Zul hijah, Muharam dan Rajab.

Da lam ba hasa Arab, Muharam ber mak na ‘wak tu yang di haram kan’.

Mak sud nya, pada bu lan ini ma nusia di la rang men za limi diri sen diri

dan me laku kan per buat an dosa.

 

 

Leave a Reply