Hari Bea Cukai

Hari Bea Cukai

Hari Bea Cukai

dipe ringa ti pada tang gal

1 okto ber tiap tahun nya.

Bea Cukai su dah 74 tah un

mela yani masya rakat.

 

Direk torat Jenderal

Bea dan Cukai 

(disingkat DJBC atau 

bea cukai)

ada lah nama dari se buah

ins tan si peme rintah

yang

mela yani masya rakat

di bidang kepa bea nan

dan cukai.

Pada masa penja jahan

Belan da, bea dan cukai

se ring di se but de ngan

isti lah douane.

Sei ring de ngan era

glo bali sasi, bea dan

cukai

se ring meng guna kan

isti lah customs.

 

Sistem bea dan cukai

te lah diprak tik kan

dari masa da hulu oleh

kera ja an-kera ja an

di kepu lauan Indonesia.

Pada masa kesul tanan-

kesultanan Is lam,

dike nal jaba tan

syah bandar dan

benda hara yang

ber tugas

memu ngut bea atas

ba rang-barang yang

diper dagang kan di

pelabu han.

Di Mataram, di kenal

ger bang-gerbang

cu kai di peda laman

yang un tuk da pat

melin tasi nya,

dipu ngut iuran

tertentu.

 

Pada masa peme rin

tahan Jepang,

pulau Jawa dan

Ma dura di ba wah

ken dali

peme rintah an mil iter

Ang ka tan Da rat (Gun)

Kekai saran Je pang

ke-16

de ngan ibu kota di

Ja karta.

 

Semen tara di Suma tra

oleh AD Kekai saran Je pang

ke-25.

Pulau-pulau lain nya

di bawah peme rintah an

Kaigun (Angkatan Laut)

Kekai saran Je pang

de ngan

ibu kota di Maka ssar.

Untuk Jawa dan Madura,

pemerintahan Jepang yang

disebut Gunseikanbu

mengeluarkan Osamu Serei

(Undang-Undang)

Nomor 13

tahun 1942 yang dalam

Pasal 1 angka 2-nya

disebutkan bahwa

“untuk sementara waktu

bea ti dak usah diurus”.

Pada saat itu lah

kegiatan kepabeanan

dibekukan, sehing ga

hanya cukai saja

yang di jalan kan.

Leave a Reply